Privacyverklaring

VZW Den Azalee respecteert de General Data Protection (GDPR) van de Europese Unie en de privacy van alle gebruikers van haar website, kringwinkels, online verkoopdomeinen, bestelformulieren, contactformulieren, klantenkaarten, nieuwsbrieven en alle diensten verbonden aan haar werking.

 

VZW Den Azalee engageert zich voor de bescherming van uw persoonsgegevens en draagt de privacy van de gebruikers van onze website, onze klanten en onze contacten in de ruime zin hoog in het vaandel. Dit betekent dat wij al het mogelijke in het werk stellen om zoveel mogelijk uw privacy te beschermen en ervoor te zorgen dat u ons met een gerust en gerechtvaardigd gevoel uw gegevens kan toevertrouwen, zonder dat daarvan misbruik wordt gemaakt.

 

Tijdens uw bezoek aan onze website, wanneer wij een dienst voor u uitvoeren of wij met u communiceren, is het mogelijk dat u met ons persoonlijke informatie deelt, zodat wij u niet enkel kunnen identificeren als individu (zoals bijvoorbeeld uw naam en voornaam, uw e-mailadres, uw thuisadres, uw vast of mobiel telefoonnummer, etc.) maar tevens ook op uw vragen kunnen antwoorden of diensten kunnen leveren. Dit zijn de persoonsgegevens waarover hieronder gesproken wordt. Door het gebruik van onze website en onze diensten aanvaardt u onvoorwaardelijk deze privacyverklaring, de cookieverklaring alsook de algemene gebruiksvoorwaarden.

Wat kan er verstaan worden onder de “verwerking van gegevens” en wie is daarvoor verantwoordelijk?

Elk soort van behandeling van persoonsgegevens wordt hiermee bedoeld. Dit begrip bevat o.m. een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

 

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt via deze website en andere wijzen waarop VZW Den Azalee deze gegevens kan ontvangen, zoals e-mail, fax, briefwisseling of registratieformulieren. VZW Den Azalee is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Uw persoonsgegevens worden gebruikt en verwerkt

-          om een contractuele band tot stand te brengen, te onderhouden en/of uit te voeren met de gebruiker;

-          om de inhoud, beveiliging en gebruikservaring van de website te analyseren, wijzigen en waar nodig te verbeteren;

-          om fraude en/of andere illegale activiteiten te kunnen detecteren of vermijden;

-          om het bezoek en het gebruik van de website alsook de gebruikservaring van de gebruikers te vergemakkelijken;

-          om aan verzoeken te kunnen beantwoorden;

-          om de gebruiker te kunnen informeren over de evoluties van de website en haar functionaliteiten;

-          met het oog op direct marketing;

-          de aanvraag en opvolging van specifieke diensten (bv. de ophaling van goederen);

-          organisatie en opvolging van wedstrijden die wij organiseren en de deelnemers die zich registreren;

-          om uw sollicitatie te behandelen;

-          om uw vragen of verzoeken te beantwoorden;

-          voor alle andere doeleinden waarvoor de gebruiker uitdrukkelijk het akkoord heeft verleend.

Wat gebeurt er met uw persoonsgegevens?

  1. De gegevens die u ons zelf meedeelt

 

Wanneer u ons contacteert via e-mail (info@vzwdenazalee.be), verwerken wij uw persoonsgegevens (uw e-mailadres en uw naam, voornaam, adres, telefoonnummer, foto, afhankelijk van wat u zelf in uw e-mailbericht schrijft). Deze persoonsgegevens worden door ons verwerkt om u zo goed mogelijk van dienst te zijn en te antwoorden op uw vragen, opmerkingen, etc.

 

Nieuwsbrief

 

Op onze website kan u zich met uw e-mailadres inschrijven op onze nieuwsbrief, waardoor u op de hoogte zal gehouden worden van ons laatste nieuws, acties en/of evenementen die wij organiseren.

 

Gebruik van ons contactformulier op onze website

 

Indien u gebruik maakt van ons contactformulier op onze website, vragen wij u bepaalde persoonsgegevens in te vullen (naam, e-mailadres). Deze persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden om uw vraag te beantwoorden.

 

  1. De gegevens die op basis van uw gebruik van de website, worden verzameld

Wij verzamelen gegevens over de manier waarop u gebruik maakt van onze diensten en website, evenals de gegevens over uw computer of andere soort apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze diensten. Op die manier zijn wij in staat onze diensten nog beter af te stemmen op uw noden en interesses. Wij maken bovendien gebruik van cookies om gegevens te verzamelen over het gebruik van de diensten.

 

  1. De gegevens afkomstig van derden

VZW Den Azalee ontvangt uw persoonsgegevens in principe niet via derden. Wij verzamelen of gebruiken trouwens geen informatie voor andere doeleinden dat de doeleinden die in deze privacyverklaring worden omschreven, tenzij wij van tevoren uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebben verkregen.

 

VZW Den Azalee verwerkt als gegevensverwerker persoonsgegevens ten behoeve van haar klanten. In dit opzicht is het mogelijk dat VZW Den Azalee uw persoonsgegevens heeft ontvangen van haar klant met de opdracht deze persoonsgegevens te verwerken volgens instructies van de klant. VZW Den Azalee zal deze gegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken en is beperkt tot het verwerken van deze persoonsgegevens voor de doeleinden die door haar klant werden bepaald.

 

  1. Gegevensverwerkers

Het is mogelijk dat uw persoonsgegevens worden verwerkt door een gegevensverwerker indien dit noodzakelijk zou zijn voor de goede dienstverlening en om aan de specifieke verzoeken van klant/prospect/contact te kunnen beantwoorden (bv. het systeem voor planning van ophaling of het kassasysteem dat klantenkaarten verwerkt).

 

VZW Den Azalee zal er steeds op toezien dat elke gegevensverwerker die in haar opdracht gegevens verwerkt, voldoet aan de normen van de heersende privacywetgeving en, voor zover deze gegevensverwerker niet binnen de Europese Economische Ruimte zou gesitueerd worden, dat zij onderworpen is aan vergelijkbare databeschermingsregelgeving zoals dat in de EER van toepassing is (voor meer informatie kan u hier terecht: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_nl). In de mate van het mogelijke zal VZW Den Azalee hiervoor de nodige garanties zoeken van deze derde partij/gegevensverwerker m.b.t. de adequate beveiliging en bescherming van persoonsgegevens dat zij zou ontvangen van VZW Den Azalee.

 

Slechts indien dit noodzakelijk zou blijken te zijn voor de verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens, zullen de persoonsgegevens die u ons heeft bezorgd, worden gedeeld met de bij VZW Den Azalee aangesloten leden, zusterorganisaties en anderen, die allen gebonden zijn tot confidentialiteit en bepalingen die een adequate bescherming van persoonsgegevens waarborgen.

Hoelang worden persoonsgegevens bewaard?

VW Den Azalee zal de persoonsgegevens die het verwerkt niet langer bewaren dan nodig om de doeleinden die in deze privacyverklaring uiteengezet worden en waarvoor de persoonsgegevens verzameld werden, te bereiken.

 

De persoonsgegevens die u ons meedeelt in het kader van onze contractuele relatie of wanneer u ons een vraag stelt, worden bewaard gedurende een termijn die van belang is om u diensten te leveren of vragen te beantwoorden, rekening houdende met de contractuele en/of wettelijke verplichtingen die wij kunnen hebben om deze gegevens te bewaren. Zo is elke onderneming bijvoorbeeld wettelijk verplicht om bepaalde documenten gedurende een zekere termijn te bewaren (personeelsdossier, facturen, …).

 

Persoonsgegevens die u ons heeft meegedeeld in het kader van een sollicitatie, worden door ons voor een periode van 1 jaar bewaard na de initiële sollicitatie. Op die manier is het voor ons mogelijk om te verifiëren of u in het verleden al bij ons gesolliciteerd heeft of kunnen wij u opnieuw contacteren indien er op dat ogenblik een vrije positie bestaat die beter of opnieuw past bij uw profiel.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd en beschermd?

Wij streven naar de best mogelijke bescherming van uw persoonsgegevens. Medewerkers van VZW Den Azalee, alsook deze van verwerkers of enige andere derde die strikt gebonden is tot de vertrouwelijkheid m.b.t. uw persoonsgegevens, zijn opgeleid om correct om te gaan met persoonsgegevens.

 

Wij nemen de gepaste technische en organisatorische maatregelen om voor een beveiligingsniveau te zorgen dat op de mogelijke risico’s is afgestemd, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, de aard, omvang en context, de verwerkingsdoeleinden en de risico’s voor uw rechten en vrijheden. Hoewel wij de hoogst mogelijke beveiliging nastreven, kan een datalek, bijvoorbeeld als gevolg van een hacking-aanval, nooit volledig worden uitgesloten.

 

Bij een inbreuk in de beveiliging waaruit mogelijks een risico kan voortkomen voor uw rechten en vrijheid, zijn wij gehouden dit datalek, de details en de mogelijke risico’s te melden aan de Gegevensbeschermingsautoriteit en dit binnen de 72 uur nadat wij kennis hebben genomen van het mogelijke datalek.

 

Wanneer de inbreuk op de veiligheid mogelijks een groot risico inhoud voor uw rechten en vrijheden, zijn wij tevens gehouden u hiervan zo snel mogelijk in kennis te stellen, tenzij (1) wij passende technische en organisatorische beschermingsmaatregelen hebben genomen en deze maatregelen toegepast zijn op de persoonsgegevens die getroffen zijn door de inbreuk, vooral de maatregelen die de persoonsgegevens onbegrijpelijk maken voor onbevoegden, zoals versleuteling, (2) wij achteraf maatregelen hebben genomen om ervoor te zorgen dat het hoge risico voor uw rechten en vrijheden zich waarschijnlijk niet meer zal voordoen en (3) wanneer de mededeling onevenredige inspanningen zou vergen. In dat geval komt er in de plaats daarvan een openbare bericht of een soortgelijke maatregel waarbij de betrokkenen even doeltreffend worden geïnformeerd.

Wat zijn uw rechten m.b.t. uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens zijn en blijven uw persoonsgegevens. U behoudt de volledige controle. Wij passen dan ook optimale transparantie, behoorlijkheid en rechtmatigheid toe t.o.v. u voor het gebruik ervan, waarbij u de controle behoudt van uw persoonsgegevens en wat daarmee gebeurt. Hieronder wordt uiteengezet wat uw wettelijke rechten zijn m.b.t. uw persoonsgegevens.

 

  1. Het recht om uw gegevens in te zien

U heeft het recht om op ieder ogenblik aan ons te vragen welke gegevens wij over u bezitten en in welke mate deze verwerkt worden. Indien uw persoonsgegevens verwerkt worden, heeft u tevens het recht inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens, waarom deze worden verwerkt, aan wie de persoonsgegevens verstrekt worden en de duur van de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

U heeft ook recht op een kopie van uw persoonsgegevens die worden verwerkt, dat u kosteloos zal worden verstrekt. Indien u bijkomende kopieën vraagt, kunnen wij hiervoor een redelijke vergoeding aanrekenen op basis van de administratieve kosten die hiermee gepaard gaan. Indien u elektronisch uw verzoek tot een kopie indient, zal u deze kopie in een gangbare elektronische vorm worden verstrekt, tenzij u om een andere regeling verzoekt. Hou er rekening mee dat wij om een bewijs van identiteit kunnen vragen om te verifiëren dat de persoonsgegevens waarvan u de inzage of kopie vraagt, de uwe zijn.

 

  1. Het recht om uw gegevens te verbeteren

U mag ons te allen tijde verzoeken uw onjuiste persoonsgegevens te corrigeren of, indien deze onvolledig zijn, aan te vullen. Iedere gegevensverwerker die de persoonsgegevens heeft ontvangen en/of heeft verwerkt, zal door ons onmiddellijk op de hoogte worden gesteld van uw verzoek tot verbetering, tenzij dit onmogelijk zou blijken te zijn of onevenredig veel inspanning vergt. Hou er opnieuw rekening mee dat wij om een bewijs van identiteit kunnen vragen om te verifiëren dat de persoonsgegevens waarvan u de verbetering vraagt, de uwe zijn.

 

  1. Het recht om uw gegevens te laten wissen

U heeft het recht ons te verzoeken om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens te wissen. Wij kunnen u om een bewijs van identiteit vragen om te verifiëren dat de persoonsgegevens waarvan u de verwijdering verzoekt, de uwe zijn.

 

Wij zijn gehouden om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens te wissen (1) wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of verwerkt, (2) wanneer u uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens intrekt en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking bestaat (bijvoorbeeld de noodzaak tot verwerking van uw persoonsgegevens voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en VZW Den Azalee), (3) wanneer u bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen andere prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking, (4) wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt werden, (5) wanneer de persoonsgegevens moeten worden gewist krachtens een wettelijke verplichting die op ons rust.

 

Wanneer uw persoonsgegevens aan een derde gegevensverwerker bekend werden gemaakt en wij gehouden zijn deze te wissen, nemen wij, rekening houdende met de beschikbare technologie en uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om elke gegevensverwerker die de persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat u verzocht heeft om iedere koppeling naar, kopie of reproductie van uw persoonsgegevens te wissen.

 

Het bovenstaande is niet van toepassing voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens nodig is (1) voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, (2) voor het nakomen van een wettelijke verwerkingsverplichting die op VZW Den Azalee rust, (3) met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische en (4) voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 

  1. Het recht om de beperkte verwerking van uw gegevens te vragen

U heeft ook het recht om ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken indien een van de volgende vier situaties zich voordoet:

-          U betwist de juistheid van de persoonsgegevens: In dat geval kan de verwerking van uw gegevens beperkt worden voor de tijd die wij nodig heeft om de juistheid na te gaan;

-          U verzoekt de beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens in plaats van de verwijdering wanneer de verwerking onrechtmatig is gebeurd;

-          Wij hebben uw gegevens niet langer nodig maar u hebt ze zelf nog nodig om uw rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen voor een rechtbank;

-          Wanneer u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, kan de verwerking beperkt worden in afwachting van het antwoord of onze gerechtvaardigde gronden eventueel zwaarder zouden doorwegen dan de uwe. 

 

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens in een van de vier voorgaande situaties wordt beperkt, dan kunnen deze persoonsgegevens slechts opnieuw verwerkt worden (1) met uw toestemming, (2) voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering, (3) wanneer de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon moeten worden beschermd of (4) om redenen van zwaarwegend algemeen belang.

 

Iedere gegevensverwerker die de persoonsgegevens heeft ontvangen en/of heeft verwerkt, zal door ons onmiddellijk op de hoogte worden gesteld van uw verzoek tot verwerkingsbeperking, tenzij dit onmogelijk zou blijken te zijn of onevenredig veel inspanning vergt.

 

U kan deze rechten uitoefenen door een e-mail te sturen aan info@vzwdenazalee.be. Gelieve rekening te willen houden met het feit dat wij om bijkomende informatie (bijvoorbeeld een kopie van uw identiteitskaart) kunnen vragen om u te kunnen identificeren vooraleer wij gevolg zouden geven aan uw verzoek.

 

  1. Het recht op teruggave van uw persoonsgegevens en het recht om deze door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens berust op toestemming of op een overeenkomst, heeft u het recht om de gegevens die u ons toevertrouwt, terug te vragen.

 

  1. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

Indien de verwerking gebaseerd is op uw toestemming of op een overeenkomst, kan u kosteloos uw toestemming steeds intrekken, dan wel de overeenkomst beëindigen. Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op een algemeen belang of op een gerechtvaardigd belang van diegene die uw gegevens verwerkt, kan u hiertegen te allen tijde bezwaar maken vanwege redenen m.b.t. uw specifieke situatie. Wij zullen de verwerking vervolgens staken, tenzij wij kunnen aantonen dat de dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of wanneer deze verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 

U heeft steeds het recht om zich kosteloos en zonder motivering te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing. De verwerking van uw persoonsgegevens voor directe marketing zal naar aanleiding van uw verzoek onmiddellijk worden stopgezet.

 

Klachten

Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk is op de heersende privacywetgeving, heeft u, onverminderd andere mogelijkheden van een voorziening in rechte of een administratief beroep, het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

 

U heeft tevens het recht om voor een Belgische rechtbank een voorziening in rechte in te stellen tegen de Gegevensbeschermingsautoriteit wanneer uw klacht niet behandeld wordt, indien u binnen de drie maanden geen informatie heeft gekregen over de vooruitgang of de uitkomst van uw klacht of wanneer u zich verongelijkt voelt door het juridisch bindend besluit dat de Gegevensbeschermingsautoriteit heeft genomen.

 

Onverminderd uw recht om bij de Gegevensbeschermingsautoriteit een klacht in te dienen, heeft u ook het recht om een voorziening in rechte in te stellen tegen en eventueel, voor zover u dit effectief in detail kan aantonen, een schadevergoeding te vragen van de verwerkingsverantwoordelijke indien u de mening toegedaan bent dat uw rechten uit hoofde van de heersende privacywetgeving geschonden zijn.

Het gebruik van “cookies”

Tijdens uw bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden.

 

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek, om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site aanwenden. De door via cookies gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website wordt overgebracht naar eigen beveiligde servers van VZW Den Azalee of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteiten op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot de website-activiteit en het internetgebruik.

 

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kan jouw browser ook instellen om alle cookies te weigeren, of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services op onze website niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in jouw browser.

Wijzigingen

Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website of andere wijzen waarop wij gegevens verzamelen en verwerken, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. VZW Den Azalee kan tevens verplicht worden deze privacyverklaring aan te passen aan nieuwe wetgeving en/of aanbevelingen van de Gegevensbeschermingsautoriteit of aanbevelingen van de Europese Databeschermingsautoriteit. Wij houden u van deze wijzigingen op de hoogte via onze website. Het is daarom raadzaam om regelmatig onze website en deze privacyverklaring te raadplegen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze privacyverklaring valt onder de uitsluitende toepassing van het Belgische recht. Vooraleer gerechtelijke stappen ondernomen zouden worden, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de wederzijdse intentie om het geschil eerst minnelijk proberen op te lossen door elkaar rechtstreeks te contacteren.

Vragen en feedback

We controleren op zeer regelmatige basis of we aan de geldende privacywetgeving en aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft of verdere uitleg had gewenst over dit privacybeleid, kan u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens:

 

VZW Den Azalee

Adres: Heistraat 115, 9100 Sint-Niklaas

Tel.: +32 (0)3 766 70 45

Website: www.denazalee.be 

E-mail: info@denazalee.be